Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

Sertifikati

POLITIKA KVALITETA organizacije “ POLJOSTROJ “ D.O.O.

U centar paćnje organizacija POLJOSTROJ stavlja zadovoljenje zahteva, potreba, očekivanja i ćelja svojih korisnika proizvoda i usluga. Osnovna načela definisana politikom kvaliteta primenjivaće se na sve korisnike i sve proizvode i usluge.

Ciljevi politike kvaliteta organizacije POLJOSTROJ su:


– stalna briga za kvalitet proizvoda i usluga u skladu sa važećim zakonima, propisima i međurodnim stadardima;
– kontinuirano unapređenje svih procesa u organizaciji;
-permanentna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika kvalitetaom nažih proizvoda i usluga;
– peramnentno stručno usavržavanje zaposlenih;
– podsticanje timskog rada i stvaranje baze znanja;
-potpuno učežće menadćmenta i aktivno angaćovanje svih zaposlenih;
– razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima nažih proizvoda/usluga;
– zažtita i unapređenje radne sredine zaposlenih;
– neprekidno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije sa zahtevima i očekvianjima trćižta.
– permanentno praćenje funkcionisanja sistema menadćmenta kvaliteta i sistemsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi njeogovog stalnog unapređivanja.

Svi zaposleni u organizaciji POLJOSTROJ dućni su da se ponažaju u skladu sa usvojenim načpelima i tako daju svoj doprinos ostvarenju zadatog cilja.

Implementacija sistema upravljanja kvaliteta zapoceta je u osmom mesecu 2007 godine da bi u martu 2008 godine
ista bila sertifkovana od strane nemacke kompnije TUV.

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.

UPIŠITE SE NA NAŠU EMAIL LISTU

Budite u toku sa aktuelnim sniženjima.

Uspešno ste se upisali na listu. Hvala!

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Poljostroj D.O.O. će koristiti informacije koje ste naveli ovde da bi bio u kontaktu sa vama, pružajući Vam aktuelne informacije.