Poljostroj D.O.O.

Fabrika poljoprivrednih mašina, maloprodaja i veleprodaja svih vrsta guma

Sertifikati

POLITIKA KVALITETA organizacije “ POLJOSTROJ “ D.O.O.

U centar paćnje organizacija POLJOSTROJ stavlja zadovoljenje zahteva, potreba, očekivanja i ćelja svojih korisnika proizvoda i usluga. Osnovna načela definisana politikom kvaliteta primenjivaće se na sve korisnike i sve proizvode i usluge.

Ciljevi politike kvaliteta organizacije POLJOSTROJ su:


– stalna briga za kvalitet proizvoda i usluga u skladu sa važećim zakonima, propisima i međurodnim stadardima;
– kontinuirano unapređenje svih procesa u organizaciji;
-permanentna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika kvalitetaom nažih proizvoda i usluga;
– peramnentno stručno usavržavanje zaposlenih;
– podsticanje timskog rada i stvaranje baze znanja;
-potpuno učežće menadćmenta i aktivno angaćovanje svih zaposlenih;
– razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima i korisnicima nažih proizvoda/usluga;
– zažtita i unapređenje radne sredine zaposlenih;
– neprekidno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije sa zahtevima i očekvianjima trćižta.
– permanentno praćenje funkcionisanja sistema menadćmenta kvaliteta i sistemsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi njeogovog stalnog unapređivanja.

Svi zaposleni u organizaciji POLJOSTROJ dućni su da se ponažaju u skladu sa usvojenim načpelima i tako daju svoj doprinos ostvarenju zadatog cilja.

Implementacija sistema upravljanja kvaliteta zapoceta je u osmom mesecu 2007 godine da bi u martu 2008 godine
ista bila sertifkovana od strane nemacke kompnije TUV.

© Copyright 2019 Poljostroj D.O.O. Odžaci - Developed | by Djole74.